Opieka Nad Osobami Starszymi

Opieka nad Osobami Starszymi
Przeprowadzka do domu opieki jest ważną decyzją i może kosztować dużo pieniędzy. Przed wybraniem domu opieki dla Ciebie lub kogoś, kogo znasz, warto rozważyć wszystkie opcje.
KIEDY ROZWAŻAĆ DOM OPIEKI

Dom opieki może być najlepszą opcją, jeśli ty lub ktoś, kogo znasz:

 • stara się żyć samotnie – nawet z pomocą przyjaciół, rodziny lub opiekunów
  miał ocenę potrzeb, która sugerowała, że ​​dom opieki jest najlepszym wyborem
  ma złożoną chorobę – która wymaga specjalistycznej opieki w ciągu dnia i nocy
 • Domy opieki mogą zmniejszyć stres związany z dbaniem o zdrowie i opiekę. Może to pomóc ci skupić się na innych rzeczach, takich jak życie towarzyskie i ogólne samopoczucie.opieki.
INNE SPOSOBY UZYSKANIA OPIEKI I WSPARCIA
 • Wiele osób uważa, że ​​nie musi przeprowadzać się do domu opieki lub martwi się przeprowadzką.
 • Możesz rozważyć inne opcje, które mogą być tańsze lub pomóc ci poczuć się bardziej niezależnym.

Zdecyduj Się, Czy Pozostaniesz We Własnym Domu, czy wybierzesz dom opieki

WPROWADZENIE ZMIAN WE WŁASNYM DOMU
PRZEPROWADZKA DO NOWEGO DOMU
RÓŻNE RODZAJE DOMÓW OPIEKI
 • dostosowanie domu – na przykład instalacja wind schodowych, poręczy lub dodatkowych elementów bezpieczeństwa łazienki, sypialni i kuchni
 • korzystanie z domowych urządzeń i sprzętu – aby pomóc ci gotować, sprzątać i ubierać się musisz zaopatrzyć się w pomoce osobiste, które usprawniają wykonywanie podstawowych czynności
 • współpraca – nawiązanie współpracy z osobami wspierającymi samodzielne funkcjonowanie
 • bardziej niezależne opcje zakwaterowania obejmują mieszkania zapewniające dodatkową opiekę, wspierane wioski mieszkalne lub emerytalne

Jeśli zdecydujesz, że dom opieki jest najlepszym miejscem na zaspokojenie twoich potrzeb zdrowotnych i opiekuńczych, musisz wybrać, który rodzaj domu opieki jest dla Ciebie odpowiedni. Dla par lub osób samodzielnie funkcjonujących lepszym rozwiązaniem może być wynajęcie mieszkania w domu senioralnym.

Istnieją 2 główne rodzaje domu opieki:

 • domy mieszkalne
 • domy opieki

Niektóre domy opieki oferują zarówno miejsca zamieszkania w samodzielnych pokojach senioralnych, jak i pomieszczeniach pełnej opieki. Domy opieki mogą być prowadzone przez prywatne firmy, organizacje wolontariackie lub charytatywne, a czasem przez samorządy lokalne.

SENIORALNE DOMY MIESZKALNE
DOMY OPIEKI
KOSZT POBYTU W DOMU OPIEKI

Zapewniają one zakwaterowanie i opiekę osobistą, takie jak pomoc w:

 • myciu
 • ubieraniu się
 • przyjmowaniu leków
 • pomocy przy toalecie osobistej
 • rehabilitacji
 • sprzątaniu i utrzymaniu czystości pomieszczeń mieszkalnych
 • monitoringu i teleopieki pacjentów
 • rezerwacji lub zamawiania różnych usług zewnętrznych jak taksówki, fryzjer, etc.
 • pomoc w realizacji zakupów środków pielęgnacji lub inkontynencji, etc…

Zapewniają one opiekę osobistą, zawsze będzie 1 lub więcej wykwalifikowanych pielęgniarek lub inny personel medyczny, które będą świadczyć opiekę pielęgniarską lub medyczną. Są to czasem tak zwane domy opieki z pełną opieką medyczną.

Niektóre domy opieki oferują usługi dla osób, które mogą wymagać większej opieki i wsparcia. Na przykład osoby z:

 • poważne trudności w uczeniu się,
 • poważne niepełnosprawności fizyczne lub jedno i drugie
 • złożona choroba wymagająca pomocy wykwalifikowanej pielęgniarki – na przykład osoby z kolostomią lub karmionej przez rurkę, etc…

Koszt domu opieki będzie różny w zależności od rodzaju i standardu domu opieki, lub   miejsca zamieszkania.

 • Domy opieki zwykle kosztują więcej niż domy mieszkalne, ponieważ zapewniają wyżywienie i opiekę pielęgniarską.
 • Średni koszt domu opieki w Polsce wynosi:-około 2.500-4.000,- PLN/miesiąc na dom opieki, oraz około 4.000-8000,-PLN/miesięcznie na dom opieki o podwyższonym standardzie

Sprawdź koszty domów opieki w dowolnej części Polski:

WYBÓR DOMU OPIEKI
JAK SPRWDZIĆ DOM OPIEKI
WAŻNA DECYZJA

Rzeczy do rozważenia przed wyborem domu opieki:

 • gdzie to jest (lokalizacja) – na przykład czy chcesz być blisko rodziny lub lokalnych sklepów?
 • jaki jest podstawowy koszt pobytu i jakie usługi wchodzą w jego zakres
 • czy dom opieki oferuje odpowiednie usługi dodatkowe lub działania, których potrzebujesz i jaki jest koszt tych usług
 • jak działa odwiedzanie i opuszczanie domu opieki – na przykład, czy jest  możliwość wyjścia na własną rękę lub z pomocą personelu?
 • Czy jest powołana “rada rodzin” która nadzoruje przestrzeganie praw pacjentów
OZNAKI DOBREGO DOMU OPIEKI
 • personel i kierownicy są dostępni, posiadają odpowiednie kompetencje, umiejętności i doświadczenie
 • czyste budynki, pokoje i łazienki
 • szeroki zakres działań dla mieszkańców w domu i na zewnątrz
 • dobrej jakości produkty żywieniowe i opcje dotyczące korzystania z usług dietetyka
 • szybki i łatwy dostęp do pracowników służby zdrowia, takich jak lekarze pierwszego kontaktu i dentyści
 • dom opieki zapewnia zaspokojenie wszelkich potrzeb kulturalnych, religijnych lub związanych ze stylem życia
 • informacje zwrotne od mieszkańców są wskazówkami wykorzystywanymi w celu poprawy jakości opieki pacjentów

Aby uzyskać więcej informacji o domu opieki, możesz:

 • zadzwoń do nich
 • odwiedzić ich stronę internetową
 • poproś o broszurę
 • odwiedź dom opieki
 • poprosić o tymczasowy pobyt

Istnieją również organizacje kontrolujące domy opieki, aby sprawdzić, jak sobie radzą.

Możesz zobaczyć ocenę domu opieki podczas wizyty w domu opieki lub wyszukiwania online. Sprawdź ocenę domu opieki:

 • Wybitny
 • Dobry
 • Wymaga poprawy
 • Niewystarczający

Możesz także wyszukać domy opieki na stronie internetowej oraz zobaczyć opinie o nich.

Upewnij się, czy dom opieki do którego się wybierasz dostosowany jest do twoich indywidualnych potrzeb i warunków funkcjonowania.

PRZEPROWADZKA DO DOMU OPIEKI
 • Poproś rodzinę lub znajomych o pomoc w przeprowadzce i osiedleniu się
 • skontaktuj się z biurem zasiłków, jeśli je posiadasz (w tym zasiłki dla osób niepełnosprawnych, ponieważ mogą one mieć wpływ na pobyt w domu opieki)
 • upewnij się, że inni usługodawcy pod twoim starym adresem otrzymały informację o przeprowadzce
 • poinformuj znajomych i rodzinę o swoim nowym adresie oraz o tym, kiedy możesz poczekać na przyjęcie gości
 • poinformuj dom opieki o wszelkich twoich problemach zdrowotnych lub niepełnosprawnościach
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
KOSZT UTRZYMANIA
NARUSZENIE PRAW PACJENTA

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Organizacja DPS oraz zakres i poziom usług przez niego świadczonych uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

DPS-y w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujący typy domów dla:

1. osób w podeszłym wieku;
2. osób przewlekle somatycznie chorych;
3. osób przewlekle psychicznie chorych;
4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
6. osób niepełnosprawnych fizycznie.

SKARGI I ZAŻALENIA
 • Może być konieczne złożenie skargi na dom opieki, jeśli nie jesteś zadowolony z jakości opieki, którą otrzymujesz ty lub ktoś, kogo znasz.
  Najpierw porozmawiaj z administratorem lub kierownikiem domu opieki
 • Wszystkie domy opieki powinny być przygotowane na rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez pacjentów lub ich rodzin. Procedury przyjmowanie uwag i zastrzeżeń powinny być dostępne i zrozumiałe. Może to wystarczyć, aby rozwiązać problem.

Pobyt w DPS-ie jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:
1. w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym – ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
2. w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym – ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
3. w regionalnym domu pomocy społecznej – ustala marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Opłaty za pobyt w DPS-ie pokrywają w kolejności:
1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
– przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Pacjenci, których prawa zostały naruszone, mogą też kierować skargi do:

 • Rzecznika Praw Pacjenta (bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta, tel. 0-800-190-590 czynna jest w dni robocze w godz. 9.00 – 21.00);
 • Kierownika zakładu opieki zdrowotnej, w którym doszło do naruszenia praw pacjenta (na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. – skarga podlega rozpatrzeniu w trybie określonym tymi przepisami);
 • Okręgowej Izby Lekarskiej – jeśli naruszenie jest spowodowane działalnością lekarza. Postępowanie dotyczące skargi odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708);
 • Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych – jeśli naruszenie jest spowodowane działalnością pielęgniarki lub położnej. Postępowanie dotyczące skargi odbywa się zgodnie przepisami ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 1991 r. Nr 41, poz. 178 z późn. zm.) oraz wydanym na jej podstawie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 1993 r. w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 9, poz. 45);
KONTROLA DOMÓW OPIEKI
NADZÓR NAD DOMAMI OPIEKI
Art. 126 - 127a ustawy o pomocy społecznej wskazują uprawnienia wojewody w związku z przeprowadzanym postępowaniem kontrolnym. Wojewoda ma prawo do:
 • żądania informacji, dokumentów i danych, niezbędnych do sprawowania kontroli;
 • swobodnego wstępu w ciągu doby do obiektów i pomieszczeń jednostki kontrolowanej;
 • przeprowadzania oględzin obiektów, składników majątku kontrolowanej jednostki oraz przebiegu określonych czynności objętych obowiązującym standardem;
 • żądania od pracowników kontrolowanej jednostki udzielenia informacji w formie ustnej i pisemnej w zakresie przeprowadzanej kontroli;
 • wzywania i przesłuchiwania świadków;
 • zwrócenia się o wydanie opinii biegłych i specjalistów z zakresu pomocy społecznej.
Szczegółową organizację i tryb przeprowadzania kontroli i sprawowania nadzoru określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 543 i Nr 210, poz. 1750).